šeimyna

šeimyna
šeimýna sf. (1) Š, Rtr, , NdŽ, LKAI198; L žr. šeima: 1. LL33, Krtn, End, Nv, Mšk, Jrb, Mrj, Kt, Ign, Dkšt, Aps, Pb Šeimýna tai visi: tėvas su motina, vaikai Mšg. Kai apsėdo visa šeimýna apie stalą – net gražu žiūrėt PnmR. Daug ir susivalgo – šeši šeimýnos Žlp. Šita moteriškė ir eš – ir visa šeimýna mano Nmč. Kad būt didesnė šeimýna, tai man grabas – viškum (visiškai) nebegaliu dirbt Všn. Šeimýna nemaža buvom Krs. Man šeimýna buvo didelė Kr. Nemãža esam šeimynos Žem. Šeimynai reikia pasvalgyt Lz. Ėsti negal tokiai šeimýnai spėti virti Rdn. Tokią šeimynẽlę išmaitinti reikėjo dirbti Vkš. Parves sūnus jauną marčią šeimynė̃lę dengti JD891. Iš tų trijų šimtų litų su šeimyna negalima net ir išmisti K.Būg. Šit yra duktė su visa savo šeimýna atvažiavusi Kv. Gimiau aš didelėj šeimýnoj Grv. Kai atatekėjau, visur kokios šeimýnos buvo, o dabar – pavieniai Klt. Dvi šeimýna gyvena Dgp. Taip ir buvo ta trijulė lyg atskira šeimynėlė didžiulėje Dovydų šeimoje Vaižg. Išėjo visa šeimýna aitais: to[ji] Julė išsiskyrė, tas Bronius vė[l] nusitvėrė kitą Mžš. Trys vaikai, juodu du – šeimynìkė Skr. Ir jau būtų teip parvažiavęs, kad ne gera būtų šeimyna jį užuturėjus SPII181. Tarė tada Jokūbas šeimynosp savo ir visump tump, kurie buvo su juo Ch1Moz35,2. Raginimas maldosp namykščiosp, kurį turi daryti naminykas šeimynėlėsp ir vaikeliump savo PK15. | prk.: Grybas senas, jau šeimýnos (kirmėlių) yra Upt. Milžiniškos šimtametės liepos, topoliai, skroblai ir kiek spygliuočių sudarė to sodo medžių šeimyną . Čia po eglėm šeimýnom sudygę ruduokės A.Baran. ^ Koks medis, tokia ir žievė, kokia šeimyna, toki ir vaikai LTR(Tršk). Ir šeimynoje yra dūmų LTR(Zp). Kur tik daugiau šeimýnos, daugiau ir barnių LTR(Ds). Ką blogon šeimýnon tekėt, tai geriau per momą senėt Švnč.sing. Žal, Mžš, Skp, Aps: Kiek ana tos šeimýnos augina? Tl. A ji šeimýnos da nėprasigyveno? Jrb. Šeimýna – glėbys vaikų, vienas už kitą mažesniai . A žinai, tokį būrį turint šeimýnos, reik gero katiliuko! Nt. Jo šeimýna didelė, tai bele ką praryja Skdt. Motina prie šeimýnos buvo Šd. A iš didlei šeimai esat, a daug šeimýnos? Plng. Pačios didelė šeimýna suaugs Šts. Jiem šeimýnos ar nėr – vieni dujai gyvena Pbr. Tada da šeimýna, kolei sijoną insistvėrę laiko Mlt. Šiokią tokią šeimynùkę auginam Prn. Metai buvo sunkūs, reikėjo vargšei našlei maitinti penketą šeimynėlės Tat. Kad tas ponas gyveno su pačia, tai ir savo šeimynos turėjo tris sūnus kaip eržuolus BsMtII97-98(Nm). ^ Šeimýna valgo, o stalas šneka (žindantys paršiukai ir kiaulė) Krtn. 2. Visa Lietuvių draugija – tai viena šeimyna su vienokiais troškimais, vienokia kalba V.Kudir. 3. PK196, MTXXXIII, Ch2Kar8,2, BtMt10,25, J.Jabl, , Klk, Mšk, Vv, Vlk, Ps, Dgp visi namų žmonės (savi ir svetimi): Seniau pri ūkininko šeimýna didelė, reik visus apskalbti . Kad aš pri tokios didelios šeimýnos nebuvau Lc. Kalėdų rytą susisėsma šeimýna savo[je], pagersma, pavalgysma Krt. Pasilsėties eita šeimýna Rmč. Aš nenorėjau kariauties ne su šeimýna, ne su kuo Žd. Kitą sykį gyvenom šeimýno[je]: samdėm vaikiukų, mergikių Lkv. Kastinį vėl padirbs pri šeimýnoms – pri bulvynei Gršl. Oi barsiu barsiu savo sesaitę kas nedėlios rytelį po šeimynos akelių D45. Visa šeimyna namie gimusi alba papirkta iš visokių svetimų BB1Moz17,4. | [Dievo] šeimýna yra visi angelai ir žmonės visi DP93-94.giminė: Girdėjo tada Maižiešius beverkiant žmones per šeimynas savo Ch4Moz11,10. 4. sing. col. WP155, Vln25, MP183, SD117, H, R, Sut, I, N, K, RtŽ, , Dov, Prk, Rg, Vlkv, Slv, Trgn, Km samdiniai, tarnai: Savo vaikus leido į mokslą, o šeimýną samdė Plng. Vakarais nekabino šeimýnos pri gembės (nevertė virvių vyti) . Ans turėjo nemaž žemės, ... reikėjo daug šeimýnos samdyti BM355(Tl). Šeimýna dirbdavo prie lauko darbų Grnk. Grūdai pigi, o šeimýna brangi Kv. Pas aną šeimýna nepabuvo Klk. Prasti gaspadoriai, kad šeimýna nepastovi Lnkv. Da vis negaliu gaut šeimýnos Ds. Šeimyną atleidžiu . Šeimýną laikyk neatleistinai J. Kai veža šeimýną atostogų, tai gaspadinė įdeda paviržį Kp. Reik šeimýnai algas taisyti Plt. Šeimýnos neskyrėm – valgėm visi pri vieno stalo Ėr. Gerąją meisą papunelis suvalgė, o tą zupę šeimýnai devė Vvr. Nebark mane, mergužėle, po šeimýnos akelių (d.) Vv. Šeimynai – žuvių smarvė, gaspadoriuo – žuvys Šts. Šeimynãlė I. Samdysiv šeimynužė̃lę, samdysiv šeimynùžę, ale ne tinginužėlę, ale ne miegalužę JV638. Vaikus ir šeimynėlę jūsų ... patogiai išlaikyt galėtumbit PK234-235. Darbinykas iž šeimynos, šeimyninis SD35. Kartais ūkinykai gana varginami yra nuog piktos šeimynos ir vagiančios alba netikusios BPII510. Tur gimdytojai priveizdėt, idant ... vaikai tarp šeimynos dargios nebūtų DP65. Maloniai ir su džiaugsmu tą žodį priimkiat, o jūsų hūkiūsu šeimyną mokykiat 8. Raginimas maldosp namykščiosp, kurį turi daryti naminykas šeimynėlėsp ir vaikeliump savo PK15. ^ Nesamdyta – ne šeimýna, negimdytas – ne vaikas Kair. Ožka – ne galvijis, merga – ne šeimyna S.Dauk. Ar šeimynos eiti (eini) samdyti su riebiu sniukiu? VP6. Tiršta putra šeimynos iš buto nevaro Plt. Nekolyk dienos be vakaro, šeimýnos – be metų galo Štk. Vaikas po burną šeimynos ieško (dygsta dantys) Brž.DP9 nelaisvieji dvaro darbininkai: Šeimyną sudarė prasiskolinę, dėl neturto šeimininkui pasidavę arba karo žygių metu pagrobti žmonės . Karalius daug tur šeimynos . 5. žr. šeima 4: Tarpais matėva besiganančias šernų šeimynas, proskynose belaigančias stirnas I.Simon. Garnys ir varlių į lizdą prisinešė, o šeimyna da miega LTR(Zp). ║ Lapė turė[jo] šeimýnos penkis vaikus Krn. Matai, iš po nakties šeimýnos yra (triušė atsivedė) Krš. 6. Aps žr. šeima 5: Bičių dvidešim viena šeimýna buvo Nmč. Tas aulys šeimynos ir medaus apsčiai turėjo S.Dauk. 7. E žr. šeima 6. 8. sing. gyventojai: Tame amžiuoje Lietuvos ūkė turėjo savo šeimynos daugiaus ne 25 milijonus S.Dauk. Platinos Vilniaus vietovė kas dieną trobesiais ir šeimyna S.Dauk.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • šeimyna — šeimýna dkt. Graži̇̀ ir darni̇̀ penkiólikos žmonių̃ šeimýna …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • šeimynapalaikė — šeimynãpalaikė sf. (1) menk. šeimyna, šeima: Šitokia šeimynãpalaikė buvo – visa po putom blynus kepdavau Dglš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šeimynauti — šeimynauti, auja, ãvo intr. NdŽ, Alk, Žvr ieškotis šeimynos, samdinių: Savų darbinykų turi, tai jiem per Kalėdas nereik šeimynaut Gs. Anksti i tamsta šeimynauji Bsg. Pas ūkininką vaikai daboja namus, vienas tėvų šeimynauja, o antras – šiur tur… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šeimynavimas — šeimynãvimas sm. (1) → šeimynuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Anna, Grand Duchess of Lithuania — Anna (died on July 31 1418 in Trakai) was Grand Duchess of Lithuania (1392–1418). She probably was the first wife of Vytautas the Great, Grand Duke of Lithuania. Anna was mother of Sophia of Lithuania, the only child of Vytautas and wife of… …   Wikipedia

  • Анна (жена Витовта) — В Википедии есть статьи о других людях с именем Анна (имя). Анна …   Википедия

  • samdyti — samdyti, sam̃do, sam̃dė tr. 1. VlnE32, BPI228, BtMt20,1, H, N, K, Dbg, Kli, End, Yl, Krp, Skd, Vž, Žg imti į darbą; daryti samdos sutartį: Kitas gaspadorius, kur daugiau žemės, sam̃dė dvi mergi, kitas vieną Vvr. Kokia jau buvo šeima didesnė, ten… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • valgydinti — valgydìnti ( yti Sch10, K; R, MŽ, RD67), ìna, ìno tr. KBII200, K, J, Š, valgydinti, ina, ino (ž.) 1. H153, R332, MŽ444, D.Pošk, Sut, N, M, L, LL239, TŽI351(Žv) caus. valgyti 1: Valgydinu vaiką, šeimyną, t. y. darau, kad vaikas, šeimyna valgytų …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsiūti — apsiūti, àpsiuva (apsiū̃na), apsiùvo (àpsiuvė) tr. K, Š, Rtr; SD204, R160, Sut, M 1. J, DŽ kiek reikiant pasiūti (drabužių, avalynės): Motina àpsiuva vaikus BŽ309. Seniai jau visus apsiuvau ir vis iš naujo apsiuvu I.Simon. Bus ir apsiūtas, ir …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištraukti — Rtr, Š; SD409, H184, R46, MŽ61, M, LL101,286, ŠT24 1. tr. VlnE175, N, KI165, LL294, ŠT22, BŽ78,82, DŽ1 išrauti, išpešti, išlupti, pašalinti ką tvirtai besilaikantį, įkliuvusį, pritvirtintą ir pan.: Ištraukti raktą NdŽ. Ištrauk uožuolą su šaknimi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”